Privacybeleid

Privacyverklaring FGD Lease B.V.

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Wij respecteren de wet- en regelgeving en zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens waarover FGD de beschikking krijgt, zorgvuldig en vertrouwelijk worden verwerkt en beveiligd.

Wij verwerken persoonsgegevens van (potentiële) zakelijke klanten, (potentiële) dealers en berijders.

Welke gegevens verwerkt FGD Lease?

Wij verwerken persoonsgegevens zoals uw voorna(a)am(en), achternaam, adres, mobiel en vast telefoonnummer, emailadres, IP-adres, betaalgegevens, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, inkomensgegevens, kenteken, locatiegegevens, contractgegevens, kopie identiteitsbewijs (zonder BSN en pasfoto) en kopie rijbewijs (zonder BSN en pasfoto).

Op onze website hebben wij diverse contactformulieren. Wij verwerken de persoonsgegevens die u zelf bij het invullen van het contactformulier achterlaat.

Wij verwerken ook uw gegevens die wij ontvangen van derden, zoals uw werkgever, FGD Assurantiën, FGD Assuradeuren, FGD Diensten, politie, justitie, belastingdienst, CJIB, gemeenten, verzekeraars, getuigen, en dergelijke en systemen zoals boardcomputers en alarmsystemen.

Voor welk doel verwerkt FGD Lease uw gegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor geen andere doeleinden dan hieronder genoemd, tenzij wij daarvoor van u expliciete toestemming krijgen:

 • Het beoordelen, aangaan, uitvoeren of beëindigen van een leaseovereenkomst
 • Het aangaan en onderhouden van contact en voorzien van informatie, zoals een email sturen voor winterbanden of APK, de brandstofpas per post zenden of bellen naar aanleiding van een ingevuld contactformulier
 • Het informeren van betrokkenen en voldoen aan verzoeken in verband met afleveren of ophalen van de auto
 • Het informeren van betrokkenen en voldoen aan verzoeken in verband met onderhoud en reparatie van de auto
 • Het informeren van betrokkenen en voldoen aan verzoeken in verband met verzekering, schadeafwikkeling en 24/7 hulp
 • Het verwerken van verkeers- en parkeerboetes
 • Het beantwoorden van verzoeken van autoriteiten en/of overheidsinstanties
 • Factureren
 • Het zenden van FGD Lease attenties, zoals een verjaardagskaart
 • Het optimaal weergeven van de website

Berijders kunnen gebruik maken van een klantenportaal op de website. De toegang tot persoonsgegevens is afgeschermd met een gebruikersnaam of login en wachtwoord. De toegang tot het klantenportaal wordt beëindigd bij het eindigen van de leaseovereenkomst.

Wat is de grondslag van de gegevensverwerking?

Op basis van één of meer van de volgende grondslagen worden uw gegevens voor de bovenstaande doeleinden verwerkt:

 • Het beoordelen, aangaan, uitvoeren of beëindigen van een leaseovereenkomst;
 • Het voldoen aan wet- en regelgeving;
 • Een gerechtvaardigd belang, zoals het verwerken van gegevens in het kader van de openbare orde en veiligheid;
 • Een algemeen belang;
 • Uw toestemming.

Hoe beveiligt FGD Lease uw gegevens?

Wij hebben passende technische, organisatorische en contractuele maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Hoe lang bewaart FGD Lease uw gegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens verzameld worden. Uw gegevens worden niet langer bewaard dan de wettelijke bewaartermijn, binnen welke termijn deze worden verwijderd en/of vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen uw gegevens uitsluitend met derden, als dat nodig is om de overeenkomst met u, de zakelijke klant, de dealer of de berijder, uit te voeren, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij zien erop toe dat zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en door derden passende maatregelen zijn genomen ten behoeve van de bescherming van uw gegevens.

Met leveranciers die uw persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, hebben wij verwerkersovereenkomsten gesloten om eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijk van uw gegevens te waarborgen.

Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. U heeft ook het recht om eerder gegeven toestemming in te trekken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens.

Als u gebruik wilt maken van één of meerdere van uw rechten, kunt u dat aan ons verzoeken door een email te sturen aan info@fgdlease.nl. Wij zullen uw verzoek zo spoedig mogelijk in behandeling nemen en toestaan, behalve als dat in strijd is met wet- of regelgeving of omdat verwerking noodzakelijk is.

Wij wijzen u hierbij ook op uw recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookie statement

Deze website maakt gebruik van de analytische cookies van Google Analytics om slechts alleen de bezoekersaantallen te tellen. Met deze analytische cookies krijgen we een beter inzicht in het functioneren van deze website.

 • Wij maskeren van het laatste octet van het IP-adres van onze bezoekers
 • Wij delen geen gegevens van onze bezoekers
 • We maken geen gebruik van andere Googlediensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Hoe kunt u FGD Lease bereiken?

U kunt ons bereiken voor vragen of opmerkingen of om gebruik te maken van uw rechten, via onze contactgegevens.

FGD Lease B.V.
Balthasar Bekkerwei 72b
8914 BE Leeuwarden
058 – 20 10 180
info@fgdlease.nl